Poskytujeme komplexný systém zabezpečenia v týchto oblastiach:

haspristrojochrany pred požiarmi
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pracovnej zdravotnej služby
civilnej ochrany
odpadového hospodárstva

V praxi to znamená, že pri podpísaní zmluvy medzi našou spoločnosťou a klientom, sme to my, ktorí preberajú zodpovednosť a vykonávajú činnosť v tejto oblasti.

Klientovi odpadávajú povinnosti ako sledovanie legislatívy, sledovanie termínov školení, kontroly hasiacich prístrojov a pod. My nielen, že tieto termíny vyplývajúce zo zákona sledujeme, ale povinnosti z nich vyplývajúce pre klienta našimi zamestnancami aj vykonávame.

Komplexnou a profesionálnou realizáciou týchto činností zabezpečujeme pre nášho klienta túto neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej činnosti a šetríme jeho ľudské a finančné zdroje.

Tešíme sa na spoluprácu
Vaše HAS centrum