Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS):

pzsvýkon PZS v rozsahu § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie rizík zamestnancov
vypracovávanie programov ochrany zdravia zamestnancov
poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci
školenie zamestnancov o poskytovaní 1. pomoci

Činnosť PZS vykonávame na základe akreditácie v súlade s § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.