V oblasti civilnej ochrany vykonávame :

ochranavypracovanie dokumentácie na základe analýzy
havarijné plánovanie
ošetrovanie, údržba a vedenie evidencie materiálu CO
školiacu činnosť
poradenstvo
spoluprácu s príslušnými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti